Actievoorwaarden ‘Winactie Rugby Nederland | 02-03-2024’

 1. Algemeen
  Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Rugby – Prediction Game – finale’
  (verder te noemen: de Actie), welke wordt georganiseerd door de Rugby Nederland,
  gevestigd aan Bok de Korverweg 6 te Amsterdam.
 2. Op deze Actie zijn deze Actievoorwaarden van toepassing.
 3. Door deelname aan de Actie ga je akkoord met deze Actievoorwaarden.
 4. Rugby Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van
  redenen de Actie stop te zetten of de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een
  herziene versie van de Actievoorwaarden, dan wel een vroegtijdige beëindiging van
  de Actie, zal via deze pagina bekend worden gemaakt.
 5. Deelname
 6. De actie loopt van dinsdag 27 februari 2024 tot en met vrijdag 1 maart 2024,
  11:00 uur, hierna te noemen: ‘actieperiode’. Daarna kan niet meer worden
  deelgenomen.
 7. Deelname is enkel mogelijk wanneer de deelnemers aangeven 18 jaar of ouder te
  zijn. Wanneer men aangeeft jonger dan 18 jaar te zijn, kan men ook zijn of haar
  voorspelling niet indienen. Daarnaast moet er een checkbox aangevinkt worden
  waarin men nogmaals aangeeft 18 jaar of ouder te zijn.
 8. De prijs wordt vergeven aan personen die 18 jaar of ouder zijn op het moment van
  deelname. Personen die jonger zijn dan 18 jaar komen niet in aanmerking voor de
  prijs.
 9. Tijdens deze actieperiode kunnen deelnemers via de aanmeldlink deelnemen aan de
  actie. Een deelnemer dient alle verplichte invulvelden volledig en naar waarheid in te
  vullen om kans te maken op de prijs.
 10. Iedere deelnemer mag deelnemen onder één e-mailadres. Wanneer blijkt dat een
  deelnemer onder meerdere e-mailadressen heeft meegedaan, mag Rugby
  Nederland de eventueel uitgereikte prijs aan deze persoon laten vervallen.
 11. Onder alle deelnemers worden 4 tickets voor de wedstrijd Nederland – Polen verloot inclusief toegang tot genodigdenbar.
 12. Aan deelname aan de Actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot
  en het gebruik van het internet, geen extra kosten verbonden.
 13. Vaststelling van de winnaar
 14. De persoon die de juiste winnaar voorspelt en het dichtst bij de juiste einduitslag zit,
  wint de prijs. Wanneer dit meerdere personen zijn, wordt de prijs onder hen verloot.
 15. De winnaars van de actie worden via het opgegeven e-mailadres op de hoogte
  gebracht. Dit gebeurt uiterlijk op 1 maart 2024. Over de uitslag wordt, behalve het
  benoemen van de winnaars, niet gecorrespondeerd met de deelnemers.
 16. De winnaar ontvangt uiterlijk 1 maart 2024 via e-mail de informatie over de
  speeldata van de prijs.
 17. De prijs is niet inwisselbaar voor geld en kan niet omgeruild worden voor andere
  producten of diensten.
 18. Privacy
 19. Rugby Nederland vraagt bij deelname aan de Actie om toestemming om jouw
  persoonsgegevens te verwerken. De door jou opgegeven persoonsgegevens worden
  met inachtneming van de toepasselijke privacy wet- en regelgeving verwerkt. Voor
  meer informatie kan je onze privacyverklaring raadplegen op
  https://rugby.nl/privacyverklaring/.
 20. Wij delen je gegevens met externe dienstverleners om bepaalde
  verwerkingsactiviteiten in het kader van de Actie voor ons uit te voeren.
 21. Indien je expliciet toestemming geeft, kunnen wij jouw gegevens ook delen met
  partners Ziggo Sport en Grolsch. Jij kan je toestemming altijd weer intrekken.
  Raadpleeg hiervoor de privacyverklaring op https://rugby.nl/privacyverklaring/.
 22. Aansprakelijkheid
 23. Deelname geschiedt op eigen risico van de deelnemer behoudens dwingend recht.
 24. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van
  gegevens.
 25. Rugby Nederland is niet aansprakelijk voor problemen op technisch, organisatorisch
  en administratief gebied of indien de Actie, om welke reden dan ook, tijdelijk
  onderbroken wordt of eventueel stopgezet. Deelnemers hebben in dit geval geen
  recht op schadevergoeding of vergoeding van kosten.
 26. Rugby Nederland is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken en/of andere
  problemen bij het versturen of de ontvangst van de prijzen.
 27. Rugby Nederland, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet
  aansprakelijk voor enige schade of letsel die voortvloeit uit, of op enige andere wijze
  verband houdt met de actie en/of de door Rugby Nederland ter beschikking gestelde
  actieproducten/prijzen.
 28. Klachten
 29. Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij info@rugby.nl.
  Telefonisch +31 (0)20 – 48 08 100.
 30. Slotbepalingen
 31. Voor vragen, klachten en/of opmerkingen over deze Actie kun je een e-mail sturen
  naar info@rugby.nl.
 32. Op deze Actie en alle daarop van toepassing zijnde voorwaarden is het Nederlandse
  recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de
  daartoe bevoegde rechter.
 33. In de gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden
  genomen door Rugby Nederland