Werken bij Rugby Nederland!

Rugby Nederland behartigt de belangen van ongeveer 16.000 leden en een kleine 100 erkende rugbyclubs. De bond ondergaat een positieve groei bij zowel de jeugd, in de participatiesport, als in de topsport. Het topsport pathway werpt steeds meer zijn vruchten af en is na de start van de Rugby Academy’s en het NTC-programma aanzienlijk in omvang gegroeid. Daarnaast zijn er steeds meer brede verenigingen met zowel aanbod voor jeugd, dames als heren en daarbij begint rugby zich langzaam ook te ontwikkelen op andere vlakken. Eén van onze sterkste krachten is dan ook de inzet van vele enthousiaste mensen die zich inzetten voor Rugby Nederland.

Vacatures

Rugby Nederland is per 1 juli 2023 op zoek naar een penningmeester

Over Rugby Nederland

Rugby Nederland is opgericht in 1932 en aangesloten bij sportkoepel NOC*NSF. Internationaal maakt Rugby Nederland deel uit van Rugby Europe en World Rugby.
De missie van Rugby Nederland is om van rugby de aantrekkelijkste teamsport van Nederland te maken.
In het door de ALV vastgestelde Strategisch Plan 2021-2024 wordt deze missie omgezet in de ambitie om groter, sterker en bekender te worden. De kernwaarden Respect, Discipline en Kameraadschap zijn leidend en vormen het kompas voor Rugby Nederland en haar leden.

Rugby Nederland kent ruim 90 clubs en ongeveer 17.000 leden. Het bestuur van Rugby Nederland is verantwoordelijk voor het besturen van Rugby Nederland en ziet er op toe dat het vastgestelde beleid gevolgd wordt.

Na een periode waarin meer ‘hands-on’ besturen noodzakelijk was, breekt nu een fase aan waarbij het bestuur een rol kan aannemen die inhoudt dat er (meer) op afstand bestuurd wordt. Er wordt momenteel gewerkt aan een governance-structuur die er op toeziet dat dit goed en kundig gebeurt. Daarbij is de ambitie en wens dat clubs, bondsbureau en bestuur van Rugby Nederland nog meer in elkaars verlengde acteren. Dit vereist een goede communicatie en samenwerking.

Het betreft een vrijwillige functie. We streven naar diversiteit binnen de rugbysport, en ook binnen het bestuur.

Algemene bestuurstaken

 • De belangrijkste taken van het bestuur[1] zijn:
 • Het toezien op en bijdragen aan de ontwikkeling van het beleid en de strategie van Rugby Nederland. Daarbij is oog voor de toekomstvisie en relevante ontwikkelingen, en heldere doelen.
 • Het bijdragen aan en kader scheppend werken aan een goede samenwerking met de overige bestuursleden, het bondsbureau en de clubs, waarbij ieder zich bewust is van elkaars rollen en taken. 
 • Het actief uitdragen van het beleid en het representeren van Rugby Nederland en de kernwaarden van rugby tijdens formele en informele gelegenheden, zowel in binnen- als buitenland.
 • Het toezien op een correcte uitvoering en evaluatie van het door de leden vastgestelde beleid en de financiële onderbouwing daarvan en de verantwoording daarover bij de leden.

Penningmeester (v/m)
De penningmeester vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur. In de toezichthoudende rol vallen onderstaande specifieke aandachtsgebieden onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester:

 • Toezien op adequate administratieve organisatie
 • Zorgdragen voor (het organiseren van) het financiële beleid
 • Eerste aanspreekpunt voor financiële vraagstukken die opkomen binnen het Bondsbureau of Commissies van Rugby Nederland
 • Zorgen voor juiste procesgang rondom het aangaan van overeenkomsten en actief betrokken in de opzetfase van enige (significante) overeenkomst
 • correcte procuratie van het betalingsverkeer.

De penningmeester ondersteunt het Bondsbureau bij het representeren van Rugby Nederland indien gewenst door Bondsbureau. Bijvoorbeeld bij belangrijke overeenkomsten of gesprekken met stakeholders. Hij of zij geeft advies aan het Bondsbureau voor specifieke financiële situaties of beleidsmatige zaken, gevraagd én ongevraagd. Dit is bijvoorbeeld ten tijde van het aangaan van sponsorovereenkomsten, leveranciersovereenkomsten of arbeidsovereenkomsten.

De penningmeester kijkt naar een aantal praktische punten op het gebied van financieel beleid: Bespreekt en beoordeelt de financiële maandrapportage. Per kwartaal een meer gedetailleerde beoordeling van de financiële resultaten in samenspraak met twee andere bestuursleden.
Wordt betrokken in de opzet van het jaarrekeningproces. Beoordeelt de uitkomst van de concept jaarrekening met de gemaakte Outlook. Is aanwezig bij de bespreking van de jaarrekening met de accountant, bondsbureau en toezichthoudend orgaan.
Beoordeelt de begroting tijdens het begrotingsproces, onder andere op haalbaarheid en benoemen risico’s. Dit beoordelen vindt plaats in samenspraak met 2 andere bestuursleden.

Op het gebied van governance heeft het dagelijks bestuur een aantal extra taken die in samenspraak worden opgepakt en uitgevoerd:

 • Het beoordelen van de werking en naleving van de opgestelde Statuten en Reglementen door totaal bestuur en bondsbureau
 • Het jaarlijks beoordelen van de werking van taken, rollen en bevoegdheden binnen bestuur en bondbureau.

Gevraagde competenties en ervaring

 • Heeft affiniteit met de sportwereld in het algemeen en rugby in het bijzonder
 • Is constructief en positief-kritisch
 • Luistert naar wensen en behoeften van de leden
 • Benut kennis en netwerken binnen de sport en aanpalende terreinen
 • Reflecteert op het eigen handelen
 • Geeft professionals ruimte en sturing
 • Stelt prioriteiten en maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken
 • Is integer
 • Heeft gevoel voor een bestuursomgeving die anders is dan een commercieel geleid bedrijf
 • Begrijpt de dynamiek tussen bestuur en clubs
 • Begrijpt dat een bestuurslidmaatschap ook representatieve elementen kent.
 • Is georganiseerd en houdt overzicht
 • Is communicatief sterk en toegankelijk
 • Kan vanuit meerdere invalshoeken thema’s bekijken
 • Kan doel- of plangericht werken
 • Heeft bestuurskundige ervaring, bij voorkeur in besturen op hoofdlijnen

Specifiek als penningmeester

 • Heeft ervaring in het lezen van financiële cijfers en kan daar de boodschap voor nu en naar de toekomst uit halen

 • Begrijpt hoe activiteiten en doelstellingen vertaald kunnen worden in euro’s
 • Heeft kennis van en ervaring met verbinding tussen financieel beheer en bedrijfsprocessen
 • Heeft ervaring in het opstellen en interpreteren van liquiditeitsprognoses.

De tijdsbesteding is gemiddeld 4 tot 8 uur per week, met piek- en dal momenten. Je draait mee in een collegiaal bestuur dat in overleg representatieve momenten oppakt, zowel in binnen- als buitenland.
Je draagt met deze rol bij aan een gezonde groei van rugby en de randvoorwaarden die nodig zijn om goed en veilig de sport te kunnen beoefenen.

Vragen of reageren?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de huidige penningmeester, secretaris, of voorzitter.

Je kunt een CV en motivatie sturen naar Roderik Bolle, voorzitter@rugby.nl.
Gesprekken vinden plaats in overleg maar voor 10 juni.

Roderik Bolle: voorzitter@rugby.nl
Annelies Acda: secretaris@rugby.nl
Ernst Visser: penningmeester@rugby.nl


[1] Gebaseerd op de NOC*NSF publicatie ‘Sportbestuurder Beroepscompetentieprofielen’

Rugby Nederland is per 1 juli 2023 op zoek naar een secretaris (v/m)

Over Rugby Nederland

Rugby Nederland is opgericht in 1932 en aangesloten bij de sportkoepel NOC*NSF. Internationaal maakt Rugby Nederland deel uit van Rugby Europe en World Rugby.
De missie van Rugby Nederland is om van rugby de aantrekkelijkste teamsport van Nederland te maken.
In het door de ALV vastgestelde Strategisch Plan 2021-2024 wordt deze missie omgezet in de ambitie om groter, sterker en bekender te worden. De kernwaarden Respect, Discipline en Kameraadschap zijn leidend en vormen het kompas voor Rugby Nederland en haar leden.

Rugby Nederland kent ruim 90 clubs en ongeveer 17.000 leden. Het bestuur van Rugby Nederland is verantwoordelijk voor het besturen van Rugby Nederland en ziet er op toe dat het vastgestelde beleid gevolgd wordt.

Na een periode waarin meer ‘hands-on’ besturen noodzakelijk was, breekt nu een fase aan waarbij het bestuur een rol kan aannemen die inhoudt dat er (meer) op afstand bestuurd wordt. Er wordt momenteel gewerkt aan een governance structuur die er op toeziet dat dit kundig en bestendig gebeurt. Daarbij is de ambitie en wens dat clubs, bondsbureau en bestuur van Rugby Nederland nog meer in elkaars verlengde acteren. Dit vereist een goede communicatie en samenwerking.

Het betreft een vrijwillige functie. We streven naar diversiteit binnen de rugbysport, en ook binnen het bestuur.

Algemene bestuurstaken

De belangrijkste taken van het bestuur[1] zijn:

 • Het toezien op en bijdragen aan de ontwikkeling van het beleid en de strategie van Rugby Nederland. Daarbij is oog voor de toekomstvisie en relevante ontwikkelingen, en heldere doelen.
 • Het bijdragen aan en kader scheppend werken aan een goede samenwerking met de overige bestuursleden, het bondsbureau en de clubs, waarbij ieder zich bewust is van elkaars rollen en taken. 
 • Het actief uitdragen van het beleid en het representeren van Rugby Nederland en de kernwaarden van rugby tijdens formele en informele gelegenheden, zowel in binnen- als buitenland.
 • Het toezien op een correcte uitvoering en evaluatie van het door de leden vastgestelde beleid en de financiële onderbouwing daarvan en de verantwoording daarover bij de leden.

Secretaris (v/m)

De secretaris vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur.
De secretaris ziet toe op of zorgt voor de correcte verslaglegging en correspondentie namens het bestuur, informatievoorziening en administratie en archief van bestuurszaken. Let op relevante naleving van alle formele en reglementaire zaken. De secretaris is vaak eerste aanspreekpunt voor clubs en spelende leden, en zet vragen en reacties door binnen het bondsbureau en het bestuur. De secretaris moet goed bereikbaar zijn.

De tijdsinvestering is ongeveer vier tot acht uur per week maar dit varieert, afhankelijk van de piek- en dal momenten in het seizoen. Zo zijn er bijvoorbeeld aan het einde van het seizoen meer representatiemomenten dan gedurende het seizoen. Het bestuur streeft naar een structuur met maandelijkse overleggen, halfjaarlijkse Algemene Leden Vergaderingen en doorlopende communicatieve inzet.

Daar staat tegenover dat er veel kansen zijn om jezelf verder te ontwikkelen of zaken op te pakken. Denk aan Europese werkgroepen, contacten met andere sportbonden, en via de kader stellende rol aandacht besteden aan relevante (maatschappelijke en sport gerelateerde) thema’s. Het bestuur is een collegiaal bestuur dat vanuit verschillende achtergronden en invalshoeken wil bijdragen aan de groei van rugby.

Gevraagde competenties

 • Heeft affiniteit met de sportwereld in het algemeen en rugby in het bijzonder
 • Is constructief en positief-kritisch
 • Luistert naar wensen en behoeften van de leden
 • Benut kennis en netwerken binnen de sport en aanpalende terreinen
 • Reflecteert op het eigen handelen
 • Geeft professionals ruimte en sturing
 • Stelt prioriteiten en maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken
 • Is integer
 • Heeft gevoel voor een bestuursomgeving die anders is dan een commercieel geleid bedrijf
 • Begrijpt de dynamiek tussen bestuur en clubs
 • Begrijpt dat een bestuurslidmaatschap ook representatieve elementen kent.
 • Is georganiseerd en houdt overzicht
 • Is communicatief sterk en toegankelijk
 • Is representatief

Vragen of reageren?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de huidige penningmeester, secretaris, of voorzitter.

Je kunt een CV en motivatie sturen naar Roderik Bolle, voorzitter@rugby.nl.

Gesprekken vinden plaats in overleg maar voor 10 juni.

Roderik Bolle, voorzitter: voorzitter@rugby.nl
Ernst Visser, penningmeester: penningmeester@rugby.nl
Annelies Acda, secretaris: secretaris@rugby.nl


[1] Gebaseerd op de NOC*NSF publicatie ‘Sportbestuurder Beroepscompetentieprofielen’

De rol van voorzitter CRS komt vrij vanaf 1 augustus zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter die met de andere leden van de CRS invulling kan geven aan deze commissie. De leden van de CRS zijn hier te vinden. 

Hoofdtaak

Als voorzitter van de CRS je organiseert de periodieke vergaderingen van de CRS en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan verschillende partijen.

De commissie stelt zichzelf ten doel de groei en ontwikkeling van de gehele Nederlandse rugby scheidsrechtersgemeenschap te stimuleren, faciliteren en ondersteunen.

Hierbij ligt de focus op zowel kwaliteit als kwantiteit, op transparante wijze en ondersteunend aan de missie en visie van Rugby Nederland. De commissie is aangesteld door het bestuur van Rugby Nederland met goedkeuring van de ALV.

Taken en Verantwoordelijkheden

Hierbij een overzicht van de taken en verantwoordelijkheden van de CRS:

 • Het beoordelen van signalen en input met betrekking tot alle aspecten van de arbitrage en de randvoorwaarden die een goede arbitrage faciliteren.
 • Het adviseren aan het bestuur van Rugby Nederland naar aanleiding van bovenstaande, waarna het bestuur kan besluiten aanpassingen van het beleid en daaruit voortvloeiende beslissingen te nemen en waar nodig ter stemming voor te leggen aan de ALV van Rugby Nederland. 
 • De commissie neemt zitting in de Commissie Gestructureerd Seizoen om de inbreng vanuit de scheidsrechters te waarborgen.
 • De commissie kan op verzoek van het bestuur van Rugby Nederland voorstellen en adviezen toelichten op de Algemene Ledenvergadering.

Kerncompetenties

 • Enthousiasmeren
 • Adviseren
 • Effectief communiceren
 • Goede contactuele eigenschappen
 • Planmatig denken en werken
 • Coördineren
 • Delegeren

De belasting qua tijd zal ongeveer 2 uur per week zijn gedurende het seizoen.

Geïnteresseerden kunnen zich melden voor 1 juni middels een mail naar crs@rugby.nl

Rugby is nog steeds groeiende, maar de groei is niet gelijk verdeeld binnen Nederland en per spelersgroep. Iedere regio kent een andere cultuur, samenwerking tussen clubs en uitdagingen. De regiocoördinatoren spelen een belangrijke rol bij het stimuleren en ondersteunen van de groei door samenwerking tussen de verenigingen onderling te stimuleren, en kennis, beleid en ervaringen tussen Rugby Nederland landelijk en regionaal uit te wisselen. Voor district Zuid zoeken we nog een coördinator die de clubs de nodige ondersteuning kunnen bieden om verder te ontwikkelen. Voor het gebied Limburg/Oost Brabant is er al een regionale coördinator gevonden en deze vacature richt zicht op het gebied van Zeeland/West Brabant.

Hoofdtaak
Het stimuleren van de rugbysport in de breedste zin op regionaal niveau. Clubs in het district met elkaar in contact brengen en samenwerking binnen het district stimuleren en begeleiden. Regionale en landelijke initiatieven bij elkaar brengen.

 • Heeft een visie op de ontwikkeling van rugby binnen de regio die aansluit op de visie van Rugby Nederland.
 • Is in staat samenwerking binnen de regio te stimuleren en gezamenlijke doelen op te stellen
 • Ziet toe op de uitvoering en evaluatie van de onderling afgestemde doelen en de communicatie hierover.
 • Coördineert bijeenkomsten voor clubs binnen regio (4 keer per jaar)
 • Stimuleert opleidingen in regio
 • Functioneert als ‘vraagbaak’ en ‘wegwijzer’ binnen de regio voor clubs
 • Sluit periodiek aan bij het District Jeugd Overleg (DJO)
 • Houdt contact met clubs en commissies om de uitvoering van het beleid binnen de regio af te stemmen
 • Vertegenwoordigt een brugfunctie tussen Rugby Nederland en de clubs in de regio.

Kerncompetenties

 • Enthousiasmeren
 • Adviseren
 • Effectief communiceren
 • Goede contactuele eigenschappen
 • Planmatig denken en werken
 • Coördineren
 • Delegeren

Vergoeding
In eerste instantie wordt deze functie ingevuld als vrijwilliger en hoort hierbij een vergoeding van max. 1.700 euro per jaar. We hebben de ambitie om deze functie in de toekomst door te laten groeien naar een betaalde functie voor +/- 8 uur per week.

Jezelf kandidaat stellen

Help mee! Dankzij de hulp van enthousiaste vrijwilligers kunnen wij van iedere interland weer een mooi evenement maken. Als vrijwilliger zet je je in voor de sport in Nederland, krijg je een kijkje in de keuken van prachtige internationale evenementen en ben je echt onderdeel van het team.

De werkzaamheden vallen op de dag van de interland zelf, deze valt doorgaans op een zaterdag. Geïnteresseerd? Klik hier voor meer informatie, of stuur een mailtje naar media@rugby.nl

Ben je geïnteresseerd om cameraman/vrouw te worden?
Of misschien wel data-analist?
Rugby Nederland is op zoek naar jou om ons te helpen een aantal rugbywedstrijden te filmen tijdens de Regionale Rugby Competitie op 15 februari en 15 maart a.s.
Daarna stopt het niet, we willen in contact met je blijven en je op de lijst zetten om je te kunnen vragen voor toekomstige evenementen.
Je zult samenwerken met de data-analist van de Nationale selecties, hij zal je feedback geven en werken en kennis laten maken met Stats pro, een online platform voor analyses.

De wedstrijden worden gespeeld tussen 14:00 uur en 21:00 uur in het NRCA. Wil je Rugby Nederland graag helpen of meer weten over deze vacature? Stuur dan een mail naar talent_id@rugby.nl

Werkgroep Jeugdige Rugby Scheidsrechters (WJRS) is een werkgroep van Rugby Nederland met als doel jeugdige scheidsrechters te ondersteunen, coachen en begeleiden, zodat zij uiteindelijk als scheidsrechter aan de slag kunnen gaan.

Gedurende het seizoen organiseert WJRS, in samenwerking met Rugby Nederland, een aantal evenementen waar jeugdige scheidsrechters actief zullen zijn. Daarnaast biedt de werkgroep ook coaching en ondersteuning aan op bijvoorbeeld jeugdtoernooien en/of TBM dagen.

WJRS is op zoek naar een enthousiast persoon die coaches en jeugdige scheidsrechters kan begeleiden voor district Zuid. Heb jij affiniteit met het begeleiden en coachen van jeugdige scheidsrechters en vind je het leuk om ons team te komen versterken? Stuur dan een mail naar jeugdreferee@rugby.nl.