Verzekeringen

Verzekeringsdocumenten en schadeformulieren vind je onderaan deze pagina.

Collectieve ongevallenverzekering

Een ongeval is een plotselinge, tegen de wil van de verzekerde, van buiten komende geweldsinwerking op het lichaam van verzekerde, waaruit rechtstreeks medisch vast te stellen lichamelijk letsel ontstaat met overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg.

Wat is de hoogte van de verzekering?
Overlijden

 • Bij overlijden is de uitkering €15.000
 • De uitkering is eenmalig.
 • De uitkering wordt gedaan aan de wettelijke erfgenamen.

Blijvende invaliditeit

 • Bij blijvende invaliditeit is de uitkering €30.000. Hierbij wordt rekening gehouden met een uitkeringsschaal.
  • Bij volledig functieverlies van een lichaamsdeel/orgaan wordt aangegeven welk percentage wordt uitgekeerd.
  • Bij gedeeltelijke functieverlies van een lichaamsdeel/orgaan wordt uitgegaan van een evenredig deel van dit percentage.
 • De uitkering is eenmalig.
 • De uitkering wordt gedaan aan de verzekerde.

Medische kosten

 • Naast de dekking bij overlijden of blijvende invaliditeit zijn medische kosten tot maximaal € 500 aanvullend meeverzekerd.
 • Onder medische kosten wordt verstaan: “honoraria van artsen, alsmede de kosten gemaakt voor door een arts voorgeschreven behandelingen en geneesmiddelen, ziekenhuisverpleging, verbandmiddelen, vervoer naar en van een arts en/of ziekenhuis, aanschaffing van door een ongeval noodzakelijk geworden kunstledematen en andere hulpmiddelen. “
 • Het betreft hier een secundaire dekking, dus uitsluitend indien er elders geen dekking voor deze kosten is.
 • Het (wettelijk en/of vrijwillig) eigen risico valt niet onder de dekking van deze verzekering.

De dekking is wereldwijd en geldt tijdens activiteiten van Rugby Nederland:

 • De dekking start op het moment dat verzekerde zijn woning/verblijfplaats verlaat met als doel rechtstreeks en langs de kortste weg naar de plaats te begeven waar de bedoelde activiteiten plaatsvinden.
 • De dekking eindigt zodra de verzekerde zijn woning/verblijfplaats rechtstreeks en langs de kortste weg heeft bereikt na afloop van de activiteiten.  

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden voor letsel- en/of zaakschade (inclusief de daaruit  volgende vermogensschade) van een derde.
Onder een derde verstaan wij ieder ander dan verzekerde.
Er is tevens dekking voor de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden die een verzekerde, of iemand namens hem, ten vervoer of ter bewaring zijn toevertrouwd, of die hij krachtens enige overeenkomst onder zich heeft. Dit is als volgt meeverzekerd:

 • Roerende zaken. Dit is meeverzekerd tot maximaal €25.000 per aanspraak.
 • Onroerende zaken. Dit is meeverzekerd tot maximaal €125.000 per aanspraak.

De verzekering biedt onder andere dekking voor:

 • Rugby Nederland
 • Het bondsbestuur, de bondsbestuursleden en de algemene ledenvergadering.
 • Personen, werkgroepen en commissies en dergelijke die als zodanig door het bondsbestuur of de bondsvergadering van Rugby Nederland zijn of worden benoemd of ingesteld.
 • Ondergeschikten, stagiaires, vrijwilligers en andere functionarissen van Rugby Nederland
 • De bij Rugby Nederland aangesloten verenigingen en organisatiecomités en hun bestuur(sleden).
 • Leden en anderen, die deelnemen aan door Rugby Nederland, en de daarbij aangesloten verenigingen, georganiseerde trainingen, wedstrijden, competities, etc.

De polis is geldig voor landelijke rugby wedstrijden, competities, kampioenschappen, en dergelijke die plaats vinden in Nederland.

Er zijn een aantal uitsluitingen van toepassing:

 • Internationale evenementen die buiten Nederland plaats vinden.
 • Er is wel dekking voor zaak- en/of letselschade die verband houdt met trainingen voor en deelname aan wedstrijden, competities, circuits, kampioenschappen, en dergelijke buiten Nederland, met het nationale team en/of selecties.
 • Alle schade die te maken hebben met dopinggebruik.
 • Niet gedekt is de schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook, alsmede schade in verband met beschuldigingen op dat gebied.
 • Schade die opzettelijk of met goedvinden van verzekerde is toegebracht.
 • De aansprakelijkheid van schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig, luchtvaartuig en/of vaartuigen.
 • Er is wel dekking voor schade door of met niet gekentekende motorrijtuigen (zoals een grasmaaier).
 • De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, voortgevloeid uit of verband houdend met asbest of asbesthoudende zaken.
 • De aansprakelijkheid voor schade verband houdend met diefstal, verduistering, vermissing of verwisseling van zaken.
 • De schade die voortvloeit uit, verband houdt met of berust op legionella.

Soms kan een tackle iets harder aankomen dan dit de bedoeling was of de tackle wordt foutief ingezet en pakt volledig verkeerd uit. Dit hoort bij het normale spelverloop en het risico wat hierbij optreedt. Dit is niet verzekerd.

Meld een (mogelijke)schade of een aansprakelijkstelling naar rugbynederland@meijers.nl. Vermeld bij de schade het polisnummer DL241544. Vergeet niet in deze e-mail een korte toelichting te geven over de (mogelijke)schade of aansprakelijkstelling.

Het certificaat van de verzekering is ook beschikbaar op deze website. Hierin staat een kort overzicht van de verzekerde bedragen, naam verzekeraar, etc. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de website van Meijers Assurantiën.

Voor verdere vragen kunt contact opnemen met Mariëlle ten Rouwelaar van Rugby Nederland via 020 – 48 08 100 of info@rugby.nl.

Verzekeringsdocumenten:
Ongevallen Schade Aangifteformulier
Collectieve Ongevallenverzekering
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering