De Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering heeft de hoogste zeggenschap binnen Rugby Nederland. De Algemene Ledenvergadering vindt minimaal een keer per jaar plaats.

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING ALS ORGAAN

 • De leden van Rugby Nederland bepalen voor de vereniging het beleid en de activiteiten voor de komende periode.
 • De leden hebben alle bevoegdheden die niet door de wet zijn bepaald, of zijn opgedragen aan het bestuur of commissies. Dit laatste is in de statuten beschreven.
 • Omdat het ondoenlijk is leden dagelijks te raadplegen over allerlei dagelijkse zaken of uitgaven, is een bestuur samengesteld. Dit gebeurt tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV).
 • De ALV heeft het laatste woord over de inhoud van de statuten en ook alleen de ALV kan besluiten Rugby Nederland te ontbinden.
 • Het bestuur is belast met het besturen van Rugby Nederland en heeft haar eigen taken en verantwoordelijkheden.
 • De ALV mag dus niet besturen. Wel kan de ALV, wanneer zij het niet eens is met het gevoerde beleid, aan de bestuurders ontslag verlenen.

TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE ALV BEHOREN DE VOLGENDE ZAKEN:

 • wijziging van de statuten
 • benoemen en afzetten bestuurders
 • benoemen en afzetten van commissies 
 • dechargeren van bestuurders 
 • benoemen van ereleden
 • goedkeuring van de begroting en de jaarrekening

DE ALV ALS VERGADERING
De ALV moet minimaal één keer per jaar worden gehouden.
Tussentijds kan het bestuur besluiten een extra vergadering of meerdere ledenvergaderingen te houden.
Het bestuur roept de leden bijeen.
Tussentijds kunnen leden ook verzoeken tot een extra ledenvergadering, als minstens een aantal van de stemgerechtigde leden dit wil.
Zij dienen hiertoe een schriftelijk verzoek aan het bestuur in te dienen.

ROLVERDELING

 • De voorzitter leidt de vergadering en de penningmeester licht de jaarrekening toe.
 • De voorzitter is de persoon die het bestuur vertegenwoordigd en het woord voert namens het bestuur.
 • Alleen tijdens specifieke punten, zoals de bespreking van de financiële stukken, neemt een van de andere bestuursleden het woord over.
 • Tijdens de ALV kunnen diverse commissies verslag doen van hun verrichtingen van het afgelopen jaar en eventuele wensen voor het komende jaar bespreekbaar maken.
   

EERSTVOLGENDE ALV
Het bestuur zal de uitnodiging voor de eerstvolgende ALV schriftelijk bekend maken en de uitnodiging tijdig naar haar leden sturen.