NIEUWS

Sportakkoord 2.0 voor toekomstbestendige rugbyclubs!

Eind 2022 wordt het Hoofdlijnen Sportakkoord 2.0 ondertekend door verschillende partijen, waaronder het Ministerie van VWS, NOC*NSF en VNG/VSG. Het akkoord heeft drie doelen: het versterken van de basis van de sport, het vergroten van het bereik en het meer zichtbaar maken van de waarde van sport. Dit draagt bij aan de toekomstbestendigheid van de sport. Het akkoord bouwt voort op het Sportakkoord uit 2018 en laat zien dat er op verschillende niveaus wordt samengewerkt.

Wat betekent het Sportakkoord 2.0 voor jouw club?

In veel gemeenten bestaan lokale sportakkoorden. Aan de hand van het nieuwe Sportakkoord 2.0 gaan gemeenten de komende tijd de ambities in de lokale sportakkoorden herijken. Belangrijke vragen daarbij zijn: hoe bereiken we meer sportaanbieders en potentiële sporters? Hoe versterken we het sportaanbod en benutten we de waarde van sport nog beter? En hoe wordt het aanbod veiliger en toegankelijker? Daarbij wordt gestreefd naar het betrekken van het merendeel van de sportclubs. Het lokale sportakkoord in jouw gemeente kan helpen om de rugbysport samen met jullie leden (nog) beter te organiseren. Heel concreet bijvoorbeeld door het ontwikkelen van jullie trainers of door het ontwikkelen van een ander, flexibeler aanbod.

Rugbyclubs spelen een belangrijke rol als het gaat om het sport- en beweegaanbod, op sociaal vlak en op het gebied van preventie. Om deze reden raden wij het volgende aan:

  • Bedenk hoe jouw rugbyclub bijdraagt aan de stimulering van sport, bewegen, gezondheid, preventie en de sociale basis.
  • Ga in gesprek met de verantwoordelijke ambtenaar in de gemeente over welke bijdrage jouw vereniging al levert en welke nieuwe initiatieven de vereniging in de toekomst kan ontwikkelen.

Financiering en planning

Gemeenten kunnen de komende tijd financiering aanvragen om sport- en gezondheidsdoelen te behalen. Het gaat om een uitkering bedoeld voor het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis. Gemeenten werken nu hun plannen uit voor de financieringsaanvraag en de uitvoering daarvan. De eerste aanvraagtermijn loopt tot en met maart 2023 en de tweede aanvraagtermijn van september tot en met oktober 2023. Het herijkte lokale Sportakkoord wordt uiterlijk op 30 juni 2023 ingediend bij VSG.

Sportakkoord 2.0: wat houdt het in?

Wat betekent het Sportakkoord 2.0? Hier zijn vijf belangrijke punten uit het akkoord:

  • Clubondersteuning wordt georganiseerd via één loket met een lokale sportadviseur;
  • Professionals, zoals buurtsportcoaches, helpen bij de uitvoering van het akkoord door sport te verbinden met andere sectoren, zoals zorg en onderwijs;
  • Er worden basiseisen gesteld voor een sociaal veilige sport, zoals het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag, het instellen van een vertrouwenspersoon en het hanteren van een gedragscode;
  • Er wordt een norm ontwikkeld voor een kwalitatief hoogwaardige, verantwoorde, plezierige en lerende omgeving voor sporters (pedagogische en didactische norm);
  • 30 gemeenten en 100 plekken waar het Sportakkoord 2.0 wordt uitgevoerd, worden gepresenteerd op een podium om anderen te inspireren. Daarnaast zoekt het Sportakkoord actief verbinding met andere sectoren zoals onderwijs, zorg en vrijwilligers. Naast het Sportakkoord zijn er recentelijk ook relevante akkoorden over gezonde leefstijl ondertekend door de overheid en haar partners.