Dispensatie

De jeugd traint en speelt in verschillende leeftijdscategorieën. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat een speler niet past in zijn eigen categorie. In deze gevallen kan de competitieleider van Rugby Nederland dispensatie verlenen om in een andere categorie uit te komen. Deze dispensaties zijn aan strenge regels gebonden om de veiligheid van alle spelers te waarborgen. De regels zijn terug te vinden in het dispensatiereglement.

Bij de dispensaties hanteert de bond een aantal uitgangspunten waarvan we de belangrijkste hieronder noemen:

SPELERS KOMEN ZOVEEL MOGELIJK UIT IN EIGEN CATEGORIE
Variatie in fysieke en mentale ontwikkeling hoort bij de ontwikkeling van kinderen. Het indelen in categorieën waarbij alle variaties in alle facetten worden meegenomen is praktisch niet haalbaar. Onderzoek van World Rugby heeft uitgewezen dat het indelen van spelers op basis van hun leeftijd de meest efficiënte manier is. Gelukkig biedt het rugbyspel verschillende mogelijkheden om die variaties op te vangen, bijvoorbeeld door het opstellen van spelers op bepaalde posities. Hiernaast kent Rugby Nederland een poule-opzet die ruimte biedt voor het spelen van wedstrijden op verschillende niveaus. In uitzonderlijke gevallen waar dit niet past kan dispensatie overwogen worden.

SPELERS EN COACHES ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR HUN EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN SPELERS
Spelers en coaches zijn er primair verantwoordelijk voor dat een speler kan uitkomen in zijn eigen categorie. Van spelers wordt bijvoorbeeld verwacht dat zij fit genoeg zijn en hersteld van voorgaande blessures voordat ze deelnemen. Van clubs wordt verwacht dat zij spelers goed trainen en opleiden voordat ze spelers opstellen. Dispensaties zijn uitdrukkelijk niet bedoeld om spelers die niet klaar zijn voor het rugbyspel toch deel te laten nemen in een lagere leeftijdscategorie. World Rugby biedt goede tools aan om spelers en clubs hierin te ondersteunen, zie hier Rugby Ready.

DISPENSATIE IS VOOR DE VEILIGHEID VAN SPELERS
Dispensaties zijn primair bedoeld om de veiligheid van spelers (de speler of de tegenstander) te garanderen in het uitzonderlijke geval dat een speler niet in zijn leeftijdscategorie past. Dispensaties zijn niet bedoeld voor het opvangen van tekorten/overschotten in spelersaantallen, het terugkomen na blessures, groepsvorming, rijafstanden etc. Rugby Nederland controleert daarom of dispensaties goed onderbouwd zijn en kan altijd besluiten om geen dispensaties te verlenen of om al verleende dispensaties terug te draaien.

BIJ DISPENSATIES VOLGT RUGBY NEDERLAND DE AANBEVELINGEN VAN WORLD RUGBY
World Rugby heeft verschillende richtlijnen en best practices opgesteld rondom het indelen van jeugdspelers in categorieën. Deze vormen het startpunt voor het dispensatiereglement van Rugby Nederland. Dit betekent o.a. dat het reglement specifieke regels/richtlijnen heeft rondom het opstellen van gedispenseerde spelers op de eerste rij.

DISPENSATIES ZIJN ALLEEN MOGELIJK ALS IEDEREEN INSTEMT
De harde voorwaarde voor dispensatie is dat speler, club en ouders het samen eens zijn dat dispensatie noodzakelijk is en dat de bond de grond voor dispensatie aannemelijk acht. In de praktijk betekent dit dat de club dispensatie namens iedereen aanvraagt en dit dus alleen kan doen als speler en hun wettelijke vertegenwoordigers hiervoor toestemming hebben verleend. Ouders, spelers en/of club kunnen niet gedwongen worden om hun medewerking aan dispensaties te verlenen. Rugby Nederland kan een dispensatie altijd afwijzen.

GROEICURVE
Groeicurves van jongens en meisjes tot 21 jaar zijn hier (jongens) en hier (meisjes) te vinden. Deze groeicurves worden gehanteerd door de Dispensatie Commissies bij de beoordeling van dispensatieaanvragen.