Arbitrage Tucht Commissie (ATC)

Conform de Statuten kunnen straffen of maatregelen worden opgelegd aan de leden en buitengewone leden van Rugby Nederland wegens het niet, of niet behoorlijk, naleven van de Statuten, reglementen en besluiten van organen van de bond. De ATC wordt conform artikel 9.3 van het Huishoudelijk Reglement ingesteld door de Algemene Leden Vergadering van Rugby Nederland.

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN
De ATC is belast met de berechting van de hierboven genoemde overtredingen, tenzij bijvoorbeeld sprake is van overtreding van wedstrijdbepalingen of als bijvoorbeeld de competitieleider een sanctie kan opleggen. In dat laatste geval kan beroep worden ingesteld bij de Tuchtcommissie en vervolgens hoger beroep bij de Commissie van Beroep. Verder is de ATC bevoegd voor zover de tuchtrechtspraak niet is voorbehouden aan het Instituut Sportrechtspraak (ISR).

SAMENSTELLING
Zowel de Tuchtcommissie als de Commissie van Beroep behandelen alle zaken in principe meervoudig (met drie leden, bijgestaan door een secretaris). In spoedzaken kan hiervan worden afgeweken en kan de zaak enkelvoudig worden behandeld. Voor de verdere werkwijze wordt verwezen naar het Reglement Rechtspleging, supplement C van het Huishoudelijk Reglement.

TUCHTCOMMISSIE

NaamRol
Gert-Mark Smeltvoorzitter
Arno Hulstercommissielid
Ruud van der Veldencommissielid
Quirien Waaijercommissielid
Julia Verhoevencommissielid
Vragen of opmerkingen voor de Tuchtcommissie? Mail naar: beroep@rugby.nl

COMMISSIE VAN BEROEP

NaamRol
Krijn Hoogenboezemvoorzitter
Roberto Phillippocommissielid
Pieter Beelencommissielid
Bald de Vriescommissielid
Joost van der Grintencommissielid
Vragen of opmerkingen voor Commissie van Beroep? Mail naar: hogerberoep@rugby.nl