Commissie van Financieel Toezicht (CFT)

De Commissie Financieel Toezicht (CFT) is benoemd door de Algemene Leden Vergadering (ALV) en bewaakt de financiële huishouding en aanverwante zaken zoals goedgekeurd door de ALV.  De CFT kan het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven over de aandachtsgebieden voor zover dit binnen de goedgekeurde beleidsdoelstellingen past.

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN
De CFT heeft drie aandachtsgebieden. Ter ondersteuning van haar taken zijn de penningmeester en voorzitter van het bestuur van Rugby Nederland de eerste aanspreekpunten voor de commissieleden.

Financieel
Beoordelen van de kwartaalrapportage en cijfers
Beoordelen en bespreken met het bestuur van de jaarrekening, conform artikel 20 van de Statuten.
Zowel terugkijken als beoordelen van begrotingen op realisatie en risico’s
Governance
Beoordeling werking en naleving Statuten en Huishoudelijk Reglement
Beoordeling werking taken, rollen en bevoegdheden binnen bestuur en bondbureau
Beleid
Beoordeling consistentie beleid, uitvoering en de bijbehorende financiële verplichtingen en risico’s

SAMENSTELLING
De CFT bestaat uit minimaal twee en maximaal vijf leden. De leden van de commissie worden benoemd door de ALV.  De leden van de CFT worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn twee maal terstond herbenoembaar. Bij haar start maakt de CFT een rooster van aftreden bekend.

NaamRol
Robi DattatreyaVoorzitter
Gabriel Breuer Commissielid
Gert Jaap MooijCommissielid
Joop DrechselCommissielid

Vragen of opmerkingen voor de CFT? Mail naar cft@rugby.nl