Atletencommissie (AC)

Gezien het specifieke karakter van en de voorwaarden voor het verder ontwikkelen van de prestatiesport binnen Rugby Nederland, hebben spelers uit de hoogste klasse (ereklasse) van de competitie en het bestuur van Rugby Nederland besloten de Atletencommissie (AC) op te richten. De AC moet zorgen voor een goede en gerichte afstemming en samenwerking tussen Rugby Nederland en de spelers in de ereklasse. De AC is een ‘commissie van bijstand’, en wordt als zodanig benoemd door en adviseert aan het bestuur van Rugby Nederland.

Aangezien de speelsters uit de ereklassecompetitie dames al vertegenwoordigd zijn middels de commissie ‘Landelijk Overleg Dames’, richt de AC zich in eerste instantie specifiek op de herencompetitie. 

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN

De spelers hebben een actieve adviserende rol over de opzet en het functioneren van de ereklassecompetitie en de direct op de spelers betrekking hebbende zaken rondom de prestatiesport.

De AC is ongebonden en vrij in haar adviezen aan het bestuur van Rugby Nederland. De leden van de AC zijn vrij hun adviezen te delen met andere leden en commissies van Rugby Nederland.

  • De AC doet aanbevelingen aan het bestuur van Rugby Nederland omtrent de ereklasse en de internationale competities waaraan ereklasseteams deelnemen, alsmede zaken die het belang en welzijn van de spelers betreffen.
  • De AC kan het bestuur van Rugby Nederland adviseren, waarna het bestuur kan besluiten deze mee te nemen in haar beleid en besluitvorming.
  • De AC kan op verzoek van het bestuur van Rugby Nederland voorstellen en adviezen toelichten op de ALV van Rugby Nederland.
  • Een vertegenwoordiger van de AC heeft zitting in de Commissie Gestructureerd Seizoen (CGS) en indien gewenst in de Medische Commissie (MC).

SAMENSTELLING
• De samenstelling van de AC bestaat uit één vertegenwoordiger per ereklasseteam. Deze vertegenwoordigers moeten zelf actief speler zijn in het ereklasseteam dat zij vertegenwoordigen.
• De vertegenwoordiger van een ereklasseteam wordt gekozen door de actieve spelers van dat betreffende team. Hiermee vormt de AC een representatieve afspiegeling van de ereklassespelers.
• Deze vertegenwoordigers bepalen samen welke spelers zitting nemen in het ‘bestuur van de AC’. Het bestuur bestaat uit drie leden.
• De leden van het bestuur van de AC verbinden zich voor minimaal één jaar, met de mogelijkheid tot driemaal een verlenging van één jaar. 

NaamRol
Robin KokVoorzitter
Ross Bennie-CoulsonVice-voorzitter
Stijn AlbersSecretaris

Vragen of opmerkingen voor de AC? Mail naar ac@rugby.nl